Všeobecné obchodné podmienky

/
Všeobecné obchodné podmienky

1.1    Tieto všeobecné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou VAJ, s.r.o. so sídlom Buková14133/3,08001 Prešov, IČO: 51667 878, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 36392/P (ďalej len ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len ako „kupujúci“), vyplývajúce z  kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.runwayboutique.sk predávajúceho.

1.2    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním vyplnenej objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.runwayboutique.sk predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre neho zrozumiteľné a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Na základe objednávky predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

VAJ s.r.o., so sídlom Buková14133/3,08001 Prešov

IČO: 51667 878

DIČ: 2120778891

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č.: 36392/P

Telefón: +421 919 375 121

E-mail: runway.presov@gmail.com

Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1    Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovarov uverejnených na internetovej stránke predávajúceho.

2.2   Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním zo strany predávajúceho návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy vo forme vyplnenej objednávky predávajúcim (ďalej len „objednávka“), pričom objednávka kupujúceho bude akceptovaná iba za predpokladu úhrady kúpnej ceny zo strany kupujúceho pri objednaní tovaru.

2.3   Predávajúci nezodpovedá za okamžitú dostupnosť všetkého uvedeného tovaru. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe objednávky kupujúceho.

2.4   Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje v objednávkach, inak je objednávka neplatná.

2.5   Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“.

2.6   Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o

– názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,

– údaje o cene a množstve tovaru a o cene poštovného

– údaje o predpokladanej dodacej lehote tovaru,

– údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný (adresa)

– údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.).

2.7   Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že

-Kupujúci pri objednávaní nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne

– Oneskorené doručenie tovaru je zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

– Oneskorené doručenie tovaru je zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

3.1    Predávajúci je povinný:

– dodať tovar na základe objednávky kupujúceho potvrdenej predávajúcim v dohodnutom množstve a kvalite

– tovar zabaliť a odoslať, pričom predávajúci dodá tovar obvykle do 5 pracovných dní od záväzného akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim a uhradenia kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr však do 30 dní

– odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe príslušný daňový doklad

3.2 Predávajúci je oprávnený na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru a objednaný tovar prevziať.

3.4   Kupujúci je oprávnený na dodanie tovaru v množstve, kvalite, predpokladanom termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní návrhu.

Kúpna cena

4.1    Kupujúci je povinný zaplatiť pri objednávke tovaru predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“). Kúpne ceny sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty.

4.2   Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke www.runwayboutique.sk Takáto úprava cien sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim.

4.3   Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné. Uplatnením zľavového kupónu alebo darčekovej poukážky môže kupujúci u predávajúceho uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny vo výške uvedenej na kupóne, či poukážke.

4.4   Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru pri objednávke tovaru jedným z nasledovných spôsobov:

  1. a)    PLATBA PREVODOM – kupujúci uhradádza celú sumu bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v objednávkovom formulári. Ako variabilný symbol sa uvedie číslo objednávky.
  2. b)    PLATBA PRI DOBIERKE
  3. c)    PAYPAL

Platby za tovar sa vykonávajú v EUR.

Podmienky dodania tovaru

5.1    Predávajúci objednávku kupujúceho splní a tovar zabalí, odošle a dodá obvykle v lehote 7 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od záväzného akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim a uhradenia kúpnej ceny kupujúcim.

5.2   Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky.

5.3   Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim.

5.4   V prípade, ak predávajúci zašle tovar kupujúcemu na dohodnuté miesto, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.

5.5   Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim do 30 dní od záväzného akceptovania objednávky a uhradenia kúpnej ceny kupujúcim odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.6   Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania hradí kupujúci. Tovar bude dodaný poštou kuriérskou službou

5.7   Cena balného a dopravy:

– v rámci územia SR je 3,00,-€

– v rámci územia EU je 5,00,-€

5.9   Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy.

5.10 V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručovania.

5.11 Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú zašle kupujúcemu spolu s tovarom

5.12 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.

5.13 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Záručné podmienky

6.1    Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

6.2   Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

6.3   Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

6.4   Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.5   Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

6.6    Predávajúci nezodpovedá za vady:

– ktoré bolo možné zistiť prehliadkou tovaru pri prevzatí tovaru kupujúcim

– vzniknuté mechanickým poškodením tovaru

– vzniknuté obvyklým opotrebením tovaru

– vzniknuté nesprávnym používaním tovaru v rozpore s odporúčaniami predávajúceho

6.7   Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Reklamačný poriadok

7.1    Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovar ako aj jeho obal riadne prezrieť a skontrolovať. Kupujúci má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. Na základe vyhodnotenia reklamácie predávajúci môže následne poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar, v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar alebo prípadne môže posúdiť reklamáciu ako neoprávnenú.

7.2   Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné kontaktovať predávajúceho e-mailom na e-mailovej adrese: runway.presov@gmail.com alebo poštou na adrese predávajúceho: VAJ  s.r.o. so sídlom Buková14133/3,08001 Prešov . K reklamácii je potrebné pripojiť reklamovaný tovar a doklad o kúpe a prevzatí tovaru.

7.3   Reklamácia sa považuje za uplatnenú, keď boli predávajúcemu doručené všetky informácie a doklady potrebné na riadne vybavenie reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.

7.4   Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.5   V prípade, že kupujúci k reklamácii nepriloží tovar, ktorý požaduje reklamovať, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie.

7.6   V súlade s § 18 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný pri riadnom uplatnení reklamácie vydať a bez zbytočného odkladu doručiť kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie; najneskôr predávajúci doručí kupujúcemu doklad o  uplatnení reklamácie spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

7.7   Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim. Za vybavenie reklamácie sa považuje odstránenie vady tovaru, poskytnutie zľavy z ceny tovaru, v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodanie kupujúcemu nového tovaru alebo prípadne môže predávajúci posúdiť reklamáciu ako neoprávnenú.

7.8   Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Záverečné ustanovenia

8.1   Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.2   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa tovar už nevyrába alebo nie je dočasne v prevádzkových možnostiach predávajúceho tovar vyrobiť a dodať kupujúcemu v stanovených lehotách z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

8.3   Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia kúpnej zmluvy, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (napr. predaj tovaru, kde kupujúci použil vlastný dizajn).

8.4   V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

8.5   Predávajúci nezodpovedá tretím osobám za prípadné porušenie autorských práv, práv vyplývajúcich z priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv poskytujúcich právnu ochranu podľa osobitných právnych predpisov kupujúcim.

8.6   V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

8.7   Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ. Akceptovaním týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúci súhlasí so zasielaním informačných e-mailov od predávajúceho o novinkách a akciách týkajúcich sa produktov predávajúceho.

8.8  Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

8.9   Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že na úpravu ich vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy si volia ako rozhodné právo právny poriadok Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že pre prípad súdneho sporu vyplývajúceho z tejto zmluvy je na konanie daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

8.10 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

8.11 V prípade, že kupujúci je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že kupujúcim je právnická osoba, ktorá zároveň nie je spotrebiteľom, ich právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

8.12 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

8.13 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 12 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

8.14 Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva predávajúci osobné údaje kupujúcich, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

8.15 Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

8.16 Dozor nad dodržiavaním práv a povinností spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

V Prešove, dňa 3.9.2018

Začnite písať a stlačte kláves Enter

Košík

Žiadne produkty v košíku.